Sản phẩm nổi bật

Phần mềm quản lý đo kiểm KCS sản xuất Cáp quang

 Xuất phát từ nhu cầu thực tế của các công ty trong lĩnh vực sản xuất Cáp quang sử dụng các thiết bị đo kiểm cáp quang như AQ 7275, AQ 7280, MTS 6000, MTS 8000 cần một phần mềm để quản lý các phiếu đo kiểm một cách chính xác đầy đủ và nhanh gọn thay cho việc lưu trữ thông tin giấy hoặc file Excel khi cần thì sẽ khó khăn trong việc báo cáo, xem lịch sử, quản lý thông tin. Phần mềm Quản lý hoạt động đo kiểm cáp quang tự động đã được xây dựng.

1. Giới thiệu

 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của các công ty trong lĩnh vực sản xuất cần một phần mềm để quản lý các phiếu đo kiểm một cách chính xác đầy đủ và nhanh gọn thay cho việc lưu trữ thông tin giấy hoặc file Excel khi cần thì sẽ khó khăn trong việc báo cáo, xem lịch sử, quản lý thông tin.

 

Phần mềm Quản lý đo kiểm ra đời nhằm đáp ứng các yêu cầu bài toán trên.

 

2. Chức năng phần mềm

 

- Quản lý thành viên

 

- Quản lý menu chức năng

 

- Quản lý phân quyền

 

- Quản lý Lệnh sản xuất

 

- Quản lý hợp đồng

 

- Quản lý ca, kíp làm việc

 

- Quản lý phiếu đo kiểm

 

- Quản lý sản phẩm

 

- Quản lý công đoạn

 

- Quản lý báo cáo theo: thời gian, lệnh sản xuất, hợp đồng, nhân viên đo kiểm

 

3. Các hình ảnh phần mềm

 

(Đang cập nhật..)

 

 

4. Video

 

(Đang cập nhật..)

 

5. Mô hình hệ thống

 

- Phần mềm quản lý trên Server được phát triển dưới dạng Web Để thu thập số liệu từ phần mềm kết nối thiết bị đo.

 

- Phần mềm kết nối thiết bị đo được kết nối với máy chủ thông qua giao thức TCP/IP thông qua Webservices nhằm xác thực người đo và kết quả phiếu đo.

 

- Phần mềm quản lý dạng webbase được phát triển trên nền tảng của Microsoft

 

- Hệ thống phần mềm được lập trình dựa trên Quy trình nghiệp vụ đã được thống nhất cũng như tư vấn của đơn vị thiết kế.

 

6. Yêu cầu cơ bản về cấu hình của hệ thống

 

- Microsoft Window server 2008 R2 trở nên

 

- Microsoft SQL Server 2008 trở nên

 

- .Net Framework 4.0 trở nên

 

- IIS 6,5 hoặc 7.0 trở nên

Phần mềm đã được triển khai thành công tại công ty Viễn thông Viettel M3

 

Số lượt đọc: 958 -